Privacyverklaring

Chiever B.V. hecht veel waarde aan de privacy van zijn klanten, prospects en gebruikers van zijn website. Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. De persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij houden ons hierbij aan de General Data Protection Regulation (GDPR).

In dit document leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelt en hoe ze die gegevens gebruiken.

VERANTWOORDELIJKHEID

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Chiever B.V.
Eduard van Beinumstraat 10
1077 CZ Amsterdam

DOEL VAN DE VERWERKING

Zakelijke relaties
Persoonsgegevens van onze zakelijke relaties worden verwerkt om op een goede en effectieve wijze onze producten en diensten te kunnen leveren. Het doel hiervan is

 • u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening;
 • met u een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden;
 • facturen te kunnen sturen en betalingen te administreren;
 • u te informeren over onze dienstverlening en onze overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail en nieuwsbrieven)
 •  u aanbiedingen te kunnen doen.

VERZAMELDE GEGEVENS EN HET

Wij verwerken onder meer de volgende gegevens:

 • (zakelijke) NAW-gegevens
 • gegevens contactpersoon (naam, e-mailadres, telefoonnummer en functie). -website bezoekers

WEBSITE

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website en dienstverlening van Chiever te optimaliseren.

Wij verwerken onder meer de volgende gegevens:

 • IP-adres
 • gegevens over de datum en het tijdstip dat u onze website en pagina’s bezoekt
 • het type browser dat u gebruikt
 • de website(s) via welke u op onze website bent gekomen
 • de pagina’s en onderdelen van de website die u bezoekt (hoe lang en hoe vaak en in welke volgorde)
 • welke informatie u bekijkt en welke informatie u up- of downloadt van de website
 • de duur van een bezoek of sessie.

NIEUWSBRIEF

Elk kwartaal sturen wij een papieren nieuwsbrief naar een bestand van geïnteresseerden, klanten en prospects. Met deze nieuwsbrief informeren wij hen over recente rechtspraak en conflicten op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht.

Daarnaast sturen wij elke week een e-mail nieuwsbrief naar een bestand van geïnteresseerden, klanten en prospects. Met deze nieuwsbrief informeren wij hen over recente rechtspraak en conflicten op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht.

Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.
Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Wij verwerken onder meer de volgende gegevens: -voornaam

 • achternaam
 • bedrijfsnaam
 • e-mailadres -telefoonnummer.

VERSTREKKING GEGEVENS AAN DERDEN

Uw gegevens worden alleen verstrekt aan derden met uw voorafgaande toestemming of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving en/of wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak.

BEVEILIGING

Wij doen er alles aan om de beveiliging van uw persoonsgegevens te beschermen. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Zo wordt gebruik gemaakt van een firewall en versleutelingsmaatregelen ter voorkoming van toegang tot gegevens door onbevoegde derden.

De gegevens worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Alleen een selecte groep medewerkers heeft toegang tot de gegevens. De medewerkers van Chiever die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.

BEWAREN

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houden ons ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

UW RECHTEN

U heeft het recht om de gegevens die we hebben verzameld op elk moment in te zien, aan te passen, te laten verwijderen of de verwerking ervan te beperken. Ook heeft u het recht om uw gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en over te dragen aan een andere organisatie.

U kunt bij ons hiertoe een schriftelijk verzoek toesturen op onderstaand adres:

Chiever B.V.
Eduard van Beinumstraat 10
1077 CZ Amsterdam

Wij streven ernaar binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek te reageren.

WEBSITES VAN DERDEN

Op onze website kunnen links naar websites van derden zijn opgenomen. Chiever draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze derden omgaan met uw persoonsgegevens. Wij raden u daarom ook aan om de Privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens gebruik te maken van deze websites.

VRAGEN, OPMERKINGEN OF KLACHTEN

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze Privacyverklaring of de wijze waarop Chiever uw gegevens registreert en verwerkt, dan kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

Chiever B.V.
Eduard van Beinumstraat 10
1077 CZ Amsterdam
Email: info@chiever.com Telefoonnummer: +31(0)20-8204000

Wij streven ernaar binnen vier weken na ontvangst van uw vraag, opmerking of klacht te reageren.

WIJZIGINGEN

Chiever behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. We raden u aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacyverklaring op de hoogte bent.

Amsterdam, 2024