ALGEMENE VOORWAARDEN

Chiever B.V. gevestigd te Amsterdam, KvK nr. 51346419

Artikel 1 Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden (“de Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Chiever B.V. (hierna “Chiever”) en iedere derde (“de opdrachtgever”) die Chiever opdracht geeft tot het verrichten van enige werkzaamheden.

1.2. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk door Chiever aanvaard zijn. Deze wijzigingen en aanvullingen zullen alleen van toepassing zijn op de betreffende overeenkomst.

1.3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de voorwaarden van de opdrachtgever uitgesloten.

1.4. Als blijkt dat een bepaling van deze voorwaarden niet (meer) geldig is, bijvoorbeeld door een wetswijziging, dan blijven de overige bedingen in deze voorwaarden van kracht. De betreffende niet-geldige bepaling zal worden vervangen door een andere, wel geldige bepaling. Deze bepaling zal de door de niet-geldige bepaling beoogde gevolgen zo dicht mogelijk benaderen.

1.5. De Algemene Voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van derden die bij de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld.

Artikel 2 Opdrachten
2.1. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan Chiever te zijn gegeven. Ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon binnen Chiever wordt uitgevoerd. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.

2.2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever schriftelijk of mondeling aan Chiever opdracht geeft tot het verrichten van enige diensten en Chiever deze opdracht schriftelijk accepteert. Als Chiever de opdracht niet schriftelijk accepteert, zal de door Chiever gegeven uitleg van de inhoud en de strekking van de overeenkomst doorslaggevend zijn, behoudens tegenbewijs van de opdrachtgever. Zonder schriftelijke bevestiging van de opdracht door Chiever kan de opdrachtgever geen rechten aan de opdracht of enige toezegging van Chiever ontlenen.

2.3. Chiever kan opdrachten te weigeren. Chiever hoeft hiervoor geen redenen aan te geven.

2.4. Alle opdrachten worden uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever uitgevoerd. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.

2.5. Chiever is bevoegd, zonder voorafgaande kennisgeving aan de opdrachtgever, om – indien dit wenselijk of noodzakelijk is voor een juiste uitvoering van de opdracht – derden in te schakelen.

Artikel 3 Uitvoering
3.1. Chiever voert de opdrachten naar beste vermogen uit. Chiever sluit uitdrukkelijk uit dat de werkzaamheden als een resultaatverbintenis zouden worden aangemerkt.

3.2. De opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat Chiever niet gehouden is om op eigen initiatief werkzaamheden te verrichten betreffende onderzoeken, indieningen, de instandhouding van rechten en andere werkzaamheden.

3.3. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid van de informatie.

3.4. Indien en voor zover nodig kan Chiever, bij uitblijven van voldoende instructies en documentatie, naar eigen inzicht handelen voor rekening en risico van de opdrachtgever. Door de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk volmacht gegeven.

3.5. Attendering met betrekking tot instandhouding van de rechten, waaronder de vernieuwing van registraties, termijnen e.d. worden door Chiever onverplicht gedaan. Chiever heeft slechts dan de verplichting om handelingen te verrichten tot instandhouding van deze rechten als door de opdrachtgever een schriftelijke opdracht is gegeven.

Artikel 4 Honorering en kosten
4.1. De honorering van Chiever geschiedt volgens:
a. haar dan geldende tarievenlijsten,
b. offertes,
c. het dan geldende uurtarief, vermenigvuldigd met het aantal uren besteed aan de overeengekomen werkzaamheden,
d. speciale tarieven zoals overeengekomen met de opdrachtgever.

Tenzij anders overeengekomen omvat de honorering de (ambtelijke) taksen, honoraria en andere kosten van derden.

4.2. Tenzij anders overeengekomen omdat de honorering niet de zogenaamde variabele kosten (koerswijzigingen, vertalingen, legalisaties e.d.) evenals de kosten die voortvloeien uit procedures, onder andere in verband met ambtshalve bezwaren en bezwaren van derden. Deze kosten worden separaat doorbelast aan de opdrachtgever.

4.3. Kostenbegrotingen zijn vrijblijvend en indicatief.

4.4. Tarieven kunnen tussentijds door Chiever worden herzien. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Artikel 5 Betaling
5.1. De opdrachtgever zal facturen van Chiever binnen 14 dagen na factuurdatum voldoen.

5.2. Chiever behoudt zich het recht voor om werkzaamheden te verrichten op voorschotbasis. Hiertoe zal de opdrachtgever een voorschotnota ontvangen. De werkzaamheden worden uitgevoerd na gehele voldoening van deze voorschotnota.

5.3. In geval van niet-tijdige betaling is opdrachtgever automatisch in verzuim en een rente van 1,5% per maand of een deel daarvan verschuldigd over het onbetaalde bedrag. Een aparte ingebrekestelling is niet vereist.

5.4. De opdrachtgever zal alle (buiten)gerechtelijke incassokosten vergoeden, met een minimum van € 150,00.

5.5. Chiever kan de uitvoering van alle werkzaamheden opschorten als de opdrachtgever in verzuim is ter zake van een of meer betalingen of andere verbintenissen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1 Chiever aanvaardt, behoudens grove schuld, opzet en/of bewuste roekeloosheid, geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade dan die schade die door de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid wordt gedekt en mits de verzekeraar daadwerkelijk tot uitkering over gaat. Chiever is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van al dan niet door haar ingeschakelde derden.

6.2. Iedere aansprakelijkheid van Chiever is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico onder die polis. Chiever is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van al dan niet door haar ingeschakelde derden.

6.3. Bij aansprakelijkheidsstelling door de opdrachtgever rust de bewijslast bij de opdrachtgever.

6.4. Als de hierboven genoemde omstandigheden leiden tot aanspraken van derden tegen Chiever, dan zal de opdrachtgever Chiever hiervan vrijwaren.

6.5. Chiever is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

6.6. Iedere aansprakelijkheidsvordering vervalt een jaar te rekenen vanaf de dag waarop de betreffende werkzaamheden die de grondslag zijn vormen voor de vordering, verricht zijn of verricht hadden moeten zijn.

Artikel 7 Overmacht
7.1. In een situatie van overmacht kan Chiever de werkzaamheden opschorten. In geval van een blijvende overmacht is Chiever gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In dat geval is Chiever niet gehouden tot betalen van enige schadevergoeding of boete.

7.2. Overmacht omvat alle omstandigheden die buiten de wil van Chiever de nakoming van de verplichtingen tijdelijk of blijven onmogelijk maken.

7.3. De opdrachtgever is verplicht om Chiever te betalen voor alle werkzaamheden die verricht zijn voordat de situatie van overmacht is ontstaan.

Artikel 8 Beëindiging
8.1. Chiever heeft het recht, zonder ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst met de opdrachtgever met onmiddellijke ingang te beëindigen indien een van de volgende situaties zich bij de opdrachtgever voor doet:

a. faillissement, surséance van betaling, schuldsanering
b. geheel of gedeeltelijke staking of liquidatie van de activiteiten
c. de opdrachtgever een of meer verplichtingen jegens Chiever niet, niet-tijdig of niet behoorlijk nakomt.

8.2. Als een van de situaties als genoemd onder 8.1. zich voordoet, is de opdrachtgever gehouden om alle financiële verplichtingen te voldoen. De vorderingen van Chiever zijn onmiddellijk opeisbaar.

8.3. Chiever behoudt zich tevens het recht voor om zekerheid te vragen voor nakoming van de betalingsverplichtingen.

8.4. De opdrachtgever dient Chiever onmiddellijk te informeren in geval van een situatie als bedoeld onder 8.1.

Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechtsverhoudingen tussen Chiever en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.